Algemene directie Coördinatie en Juridische zaken

De directie omvat verschillende diensten met elk een eigen specialisatie:

De dienst Juridische vertaling maakt de vertalingen voor de directie.

Studiedienst

 • biedt technische en juridische ondersteuning bij de voorbereiding, coördinatie en opvolging van regeringsprojecten
 • levert juridische en technische expertise op vlak van wetgevingstechniek en -procedures
 • volgt de parlementaire werkzaamheden op en coördineert de antwoorden op parlementaire vragen

Contact

Anne Schayes
02 501 03 48

De dienst Overheidsopdrachten

 • is verantwoordelijk voor de voorbereiding, de coördinatie, de uitwerking en de opvolging van de wetgeving omtrent overheidsopdrachten en voor de omzetting van Europese richtlijnen in Belgisch recht
 • staat in voor het secretariaat van de commissie Overheidsopdrachten, verstrekt juridisch advies omtrent overheidsopdrachten aan de eerste minister,   zijn medewerkers, en aan andere overheidsdiensten
 • staat in voor het inzamelen, verwerken van en rapporteren over statistische gegevens inzake overheidsopdrachten voor alle Belgische aanbestedende overheden vanuit Europese verplichtingen

Contact

Frederik Verkin
02 501 05 90
www.publicprocurement.be

De dienst Geschillen

 • beheert gerechtelijke dossiers voor de Kanselarij of de eerste minister
 • coördineert tussenkomsten van de federale regering voor het Grondwettelijk Hof. Hiertoe bereidt hij een nota voor de ministerraad voor. Die nota bevat de lijst van zaken die bij het Grondwettelijk Hof zijn ingesteld en die een akteneming of een beslissing vergen: aanwijzing van advocaten, goedkeuring van memorie…

Contact

Anne Schayes
02 501 03 48

Dienst Protocol en Onderscheidingen

 • behandelt aanvragen voor eervolle onderscheidingen en burgerlijke eretekens aan burgers
 • bepaalt de nummering van de A-nummerplaten
 • ziet toe op de naleving van de orde van voorrang