Algemene directie Secretariaten en overleg

Secretarie van de ministerraad

De secretarie van de ministerraad verzorgt alle administratieve en logistieke activiteiten rond de vergaderingen van de ministerraad:

 • de dossiers viseren en archiveren, zowel elektronisch als fysiek
 • de agenda opstellen en versturen
 • de vergaderingen organiseren
 • de beslissingen van de federale regering zo snel mogelijk meedelen

Secretarie van het overlegcomité

Het overlegcomité bestaat uit ministers van de federale regering en de regeringen van de gemeenschappen en gewesten.

Het comité bespreekt de dossiers die, in het kader van een goed bestuur, een samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus noodzakelijk maken, en toetst ze af aan de verschillende bevoegdheden. Het overlegcomité komt gewoonlijk één keer per maand samen.

De secretarie van het overlegcomité:

 • verzorgt de administratieve en logistieke activiteiten rond de vergaderingen: ze viseert de dossiers, stelt de agenda op en verstuurt ze, organiseert de vergaderingen, deelt de beslissingen mee
 • is verantwoordelijk voor de opvolging van de vooruitgang van de samenwerkingsakkoorden tussen de verschillende overheden
 • zorgt voor de publicatie van de samenwerkingsakkoorden waarbij de federale staat betrokken is
 • centraliseert alle informatie van de 19 Interministeriële Conferenties: de gegevens, de vergaderingen, de verslagen

Secretarie van twee syndicale onderhandelingscomités

De dienst Syndicale Aangelegenheden verzekert het secretariaat van twee syndicale onderhandelingscomités: het Comité A en het Sectorcomité I ‘Algemeen Bestuur’, beide voorgezeten door de eerste minister.

De delegaties onderhandelen onder meer over:

 • het administratief statuut
 • de bezoldigingsregeling
 • de pensioenen
 • de duur en de organisatie van de arbeid

De dienst stelt ook personeel ter beschikking van twee controlecommissies voor de administratieve en logistieke ondersteuning.

 • de Controlecommissie van de representativiteit van de vakorganisaties in de publieke sector
 • de Commissie voor de vakbondspremies

Beide commissies zijn onafhankelijk en autonoom.

Comité A – het Gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten

Het Comité A is bevoegd voor materies die alle ambtenaren (lokaal, provinciaal, deelstaten, federaal) aanbelangen. Het bestaat uit een delegatie van de overheid met federale ministers en ministers van de deelstaten, en uit vakbondsafgevaardigden.

In het Comité A sluiten ze intersectorale akkoorden. Dit zijn de zogenaamde raamakkoorden, waarin de overheid zich ertoe verbindt om bepaalde maatregelen te verwezenlijken over onder meer tewerkstelling, arbeidsvoorwaarden, pensioenen en sociale relaties.

Secretariaat van de Nationale Veiligheidsraad en het Strategisch Comité voor inlichting en veiligheid

De Nationale Veiligheidsraad:

 • bepaalt en coördineert het algemeen inlichtingen- en veiligheidsbeleid en bepaalt de prioriteiten van de inlichting- en veiligheidsdiensten 
 • coördineert de strijd tegen de financiering van terrorisme en de verspreiding van massavernietigingswapens 
 • bepaalt het beleid op het vlak van bescherming van gevoelige informatie

De Nationale Veiligheidsraad bestaat uit de eerste minister, de ministers bevoegd voor Justitie, Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Defensie, Buitenlandse Zaken en de overige vice-eersteministers.

Wanneer hun aanwezigheid vereist is, wonen de volgende personen de vergaderingen van de Raad bij

 • de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid
 • het hoofd van de algemene inlichtingen- en veiligheidsdienst van het leger
 • de commissaris-generaal van de federale politie
 • de directeur van het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging
 • de voorzitter van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken
 • een vertegenwoordiger van het College van procureurs-generaal
 • de federale procureur

Het Strategisch Comité is het administratief orgaan dat instaat voor de voorbereiding en gecoördineerde uitvoering van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Het secretariaat bereidt de vergaderingen van de Nationale Veiligheidsraad en het Strategisch Comité voor en volgt ze op.