Organisatie

Eerste minister

De eerste minister leidt de federale regering en vertegenwoordigt ze in België en in het buitenland.

Beleidsorganen van de eerste minister

De cel staat in voor de coördinatie, opvolging en evaluatie van het beleid van de federale regering in verschillende domeinen.

Directiecomité

Het directiecomité is verantwoordelijk voor het beheer van de activiteiten.

Algemene directie Secretariaten en overleg

De algemene directie Secretariaten en overleg is verantwoordelijk voor de organisatie van de vergaderingen van de ministerraad, van het het Overlegcomité en de syndicale onderhandelingscomités.

Algemene directie Coördinatie en Juridische zaken

De algemene directie Coördinatie en Juridische zaken is verantwoordelijk voor de inhoudelijke ondersteuning van de eerste minister en van de coördinatie van het regeringsbeleid.

Algemene directie Externe Communicatie

De algemene directie Coördinatie en Juridische zaken is verantwoordelijk voor de vertaling van de beslissingen van de regering naar de buitenwereld toe.

Dienst Budget en Beheerscontrole

De Dienst Budget en Beheerscontrole maakt de begroting op van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. Deze begroting bepaalt de uitgavenlimiet gedurende een jaar. 

Dienst Personeel en Organisatie

De dienst Personeel en Organisatie (P&O) stippelt een modern personeelsbeleid uit.

Dienst ICT

De ICT-dienst biedt de federale organisaties veilige, innovatieve en kwaliteitsvolle diensten aan. 

Dienst Secretariaat en logistiek

De dienst Secretariaat en Logistiek beheert onder meer de gebouwen en alle technische installaties.

Vertaaldienst

De vertaaldienst vertaalt juridische, algemene en beleidsteksten en staat in voor de simultaanvertaling van vergaderingen.